Algemene voorwaarden 1.0, Jan 2016

Algemene voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

• De Q-Academy: de Q-Academy, de gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.

• Wederpartij: de natuurlijke – of rechtspersoon, organisatie optredend in naam van de natuurlijke – of rechtspersoon waar de Q-Academy een overeenkomst mee aangaat.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, offerte en alle werkzaamheden van de Q-Academy. Het akkoord van de Wederpartij met de/een offerte zonder opmerkingen, bevestigt de instemming van de Wederpartij met de toepassing van deze voorwaarden.

3. Deze algemene voorwaarden sluiten de toepassing van de eigen algemene voorwaarden van de Wederpartij of van andere derden uit. Afwijken van deze algemene voorwaarden is enkel mogelijk mits voorafgaand schriftelijk akkoord van de Q-Academy.

4. De Q-Academy behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen ten allen tijde worden doorgevoerd. Indien de Wederpartij een wijziging niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 2. Offertes en Overeenkomst

1. Elke offerte van de Q-Academy is vrijblijvend en is geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.

2. De Q-Academy kan niet tot een offerte of aanbieding gehouden worden indien deze offerte of aanbieding een kennelijke schrijf- of drukfout bevat die door de Wederpartij redelijkerwijs als zodanig herkend moest/kan worden.

3. De overeenkomst tussen partijen komt tot stand op het moment dat de Wederpartij een schriftelijke bevestiging overmaakt of op het moment dat de Q-Academy met instemming van de Wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft gemaakt. Inschrijving voor de te verzorgen trainingen vindt plaats door het volledig ingevulde inschrijfformulier aan de Q-Academy te bezorgen.

4. Extra werkzaamheden die buiten de inhoud van de overeenkomst vallen, zullen door de Wederpartij aan de Q-Academy worden vergoed volgens de van toepassing zijnde tarieven van de Q-Academy. De Q-Academy kan echter niet verplicht zijn gehoor te geven aan een dergelijk verzoek tot extra werkzaamheden. Tevens kan de Q-Academy verlangen dat voor extra werkzaamheden een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. De Q-Academy zal zich inspannen de overeenkomst zorgvuldig en naar beste kunnen uit te voeren en te streven naar een voor de Wederpartij bruikbaar resultaat. De Q-Academy neemt met de overeenkomst een inspanningsverplichting op zich en geeft derhalve geen garantie omtrent de resultaten van de overeenkomst.

2. De Q-Academy bepaalt onafhankelijk op welke wijze en door welke personen/medewerkers de overeenkomst uitgevoerd zal worden. De Q-Academy is bevoegd waar noodzakelijk derden bij de uitvoering van de overeenkomst te betrekken en wijzigingen in de uitvoering zijn mogelijk.

3. De Wederpartij is gehouden de Q-Academy alle gegevens te verstrekken en alle medewerking te verlenen die nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst. De gegevens dienen tijdig en in de gewenste vorm aan de Q-Academy beschikbaar te worden gesteld. Eventuele vertragingsschade, voortvloeiende uit het feit dat de Wederpartij zijn verplichting uit dit artikel niet na komt, zal aan de Wederpartij in rekening gebracht worden. De Q-Academy is in een dergelijk geval bevoegd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten.

4. De Wederpartij verklaart zorgt te dragen voor de aanlevering van correcte en volledige gegevens, omtrent de deelnemers en de factuurgegevens.

5. Het is partijen niet toegestaan om informatie, die vertrouwelijk is van aard of zou kunnen zijn, aan derden die niet betrokken zijn bij de overeenkomst te verstrekken of om die informatie aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor deze verkregen werd. Ten aanzien van dergelijke informatie geldt voor alle partijen een geheimhoudingsplicht.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

1. De door de Q-Academy gehanteerde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder reis- en verblijfkosten, verzendkosten en administratiekosten. Zulks tenzij anders is aangegeven of ingeval de wederpartij als consument dient aanzien. In dat geval zullen de prijzen en tarieven exclusief en inclusief BTW vermeld worden.

2. De Q-Academy is gerechtigd om van de Wederpartij gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen voor de werkzaamheden. In alle andere gevallen zullen de facturen door de Wederpartij of de Q-Academy binnen 30 dagen na factuurdatum worden voldaan, tenzij anders overeengekomen, conform de factuurgegevens die op de factuur terug te vinden zijn.

3. Indien de Wederpartij niet binnen de gestelde betalingstermijn heeft betaald, zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege een intrest verschuldigd aan intrestvoet voorzien in deWet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. De Q-Academy is gerechtigd haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten tot op het moment waarop de Wederpartij aan al haar financiële verplichtingen heeft voldaan. Alle kosten ter verkrijging van de algehele voldoening zijn voor rekening van de Wederpartij.

4. In geval van liquidatie of faillissement van de Wederpartij, of bij gebreke aan betaling van 1 vervallen factuur binnen de betalingstermijn, worden alle vorderingen van de Q-Academy en de verplichtingen van de Wederpartij t.o.v. de Q-Academy onmiddellijk opeisbaar.

5. De Q-Academy is gerechtigd om jaarlijks per 1 januari de prijzen en tarieven aan te passen. Prijswijzigingen zullen van tevoren schriftelijk dan wel via e-mail aangekondigd worden. De Q-Academy zal de prijzen en tarieven hanteren die op de datum van de offerte uitschrijving van toepassing zullen zijn.

Artikel 5. Overmacht

1. In geval van overmacht is de Q-Academy niet gehouden enige verplichting jegens de Wederpartij na te komen. Partijen zullen in zulks geval met elkaar in overleg treden om een alternatieve manier tot invulling van de overeenkomst te vinden.

2. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Is de overeenkomst op dat moment gedeeltelijk uitgevoerd, dan is Q-Academy is gerechtigd te factureren wat ten dele is uitgevoerd, waarbij de Wederpartij onverminderd gehouden zal zijn de factuur te voldoen.

Artikel 6. Annulering, opschorting en ontbinding

1. Overeenkomsten kunnen geannuleerd worden met instemming van de Q-Academy en in overeenstemming met de inhoud van dit artikel.

2. De Wederpartij is gerechtigd de overeengekomen training schriftelijk te annuleren. De annuleringsdatum is de datum waarop de schriftelijke annulering ontvangen wordt door de Q-Academy. De annuleringskosten bij annulering van een training zijn:

• Tot 4 weken voor aanvang: 50%

• Tot 2 weken voor aanvang: 80%

• 1 week voor aanvang: 100%

3. Uitstel van een training wordt gezien als annulering gevolgd door een nieuwe boeking, waardoor de voorwaarden uit punt 2 van dit artikel op de annulering van toepassing zijn.

4. Het is de Wederpartij kosteloos gerechtigd een voor een training ingeschreven deelnemer te vervangen door een andere persoon, mits dit uiterlijk twee werkdagen vóór aanvang van de training aan de Q-Academy is gemeld.

5. Ingeval de Wederpartij een opdracht – niet zijnde een training – annuleert nadat de overeenkomst is gesloten met deze algemene voorwaarden, is de Wederpartij gehouden de reeds gemaakte kosten en de gedorven winst aan de Q-Academy te vergoeden.

6. Wederpartij vrijwaart de Q-Academy voor de eventuele aanspraken van derden die voortvloeien uit de annulering van de overeenkomst.

7. Annuleringskosten zijn verschuldigd en opeisbaar op zelfde wijze als facturen voor door de Q-Academie geleverde prestaties.

8. Indien de overeenkomst (van welke aard dan ook en om welke reden dan ook) wordt geannuleerd door de Q-Academy, zal de Q-Academy in overleg met Wederpartij zorg dragen voor overdracht van eventuele nog te verrichten werkzaamheden aan derden, tenzij er feiten of omstandigheden aan de annulering ten grondslag liggen die aan de Wederpartij toerekenbaar zijn of indien een dergelijke overdracht redelijkerwijs niet van de Q-Academy gevergd kan worden. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor de Q-Academy extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan de Wederpartij in rekening gebracht. Trainingen kunnen geannuleerd worden zonder grondige reden en zonder overdracht. De ontvangen gelden worden terugbetaald aan de Wederpartij onder aftrok van eventueel reeds geleverde prestaties en/of gemaakte kosten.

9. De Q-Academy is gerechtigd om de overeenkomst met onmiddellijke ingang te schorsen en/of op te zeggen door middel van een schriftelijke mededeling daarvan aan de wederpartij, in geval van:

 (Aanvraag van) faillissement van de Wederpartij,

 (Aanvraag van) uitstel van betaling van de Wederpartij,

 Beslaglegging ten laste van de Wederpartij, of (dreigende) liquidatie of stillegging van de onderneming van de Wederpartij.

Al hetgeen Wederpartij op basis van de overeenkomst nog verschuldigd is, is per direct opeisbaar. De Q-Academy is bij opzegging op grond van dit artikel nimmer schadeplichtig jegens de Wederpartij.

10. Voor consumenten geldt het 14 dagen herroepingsrecht waarbij de overeenkomt ontbonden kan worden mits schriftelijke melding binnen 14 dagen na aankoop en voor zover de training nog niet werd aangevat.

11. Vorderingen van De Q-Academy op de Wederpartij worden in een bovengenoemd geval direct opeisbaar, onverminderd de overige rechten van de Q-Academy.

Artikel 7. Klachten

1. Ieder vorderingsrecht van de Wederpartij, betrekking hebbende op gebreken in de door de Q-Academy verrichte diensten en/of werkzaamheden, vervalt indien:

 De gebreken niet 8 dagen nadat zij aan de Wederpartij bekend zijn geworden dan wel redelijkerwijs bekend hadden kunnen zijn bij aangetekende brief aan de Q-Academy ter kennis zijn gebracht;

 De Wederpartij geen of onvoldoende medewerking verleent in het onderzoek naar de gegrondheid van de klachten.

2. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd bij de Q-Academy ingediend te worden. De Wederpartij dient de Q-Academy ten allen tijde de gelegenheid te geven een eventueel gebrek te herstellen.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of niet meer zinvol is, zal de Q-Academy slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 8 van deze algemene voorwaarden.

4. Klachten zullen uiterlijk binnen 4 weken in behandeling worden genomen, waarbij de Wederpartij zijn/haar medewerking dient te verlenen.

5. Klachten worden afgehandeld binnen een termijn van 4 maanden na kennisgeving, tenzij anders wordt aangegeven.

6. Klachten zullen vertrouwelijk worden behandeld, conform het bepaalde in art 3.5.

Artikel 8. Aansprakelijkheid en vrijwaring

1. Elke aansprakelijkheid van de Q-Academy blijft beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld. De in deze bepaling opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van de Q-Academy gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van de Q-Academy en/of haar ondergeschikte(n).

2. De Q-Academy kan uitsluitend aansprakelijk gehouden worden voor directe schade, veroorzaakt door een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting(en). Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van de Q-Academy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover de gebreken aan de Q-Academy toegerekend kunnen worden, en de redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van de directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

3. De Q-Academy is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door deelname aan een training van de Q-Academy. De Q-Academy kan evenmin aansprakelijk gehouden worden voor schade die veroorzaakt wordt doordat de Wederpartij onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt.

4. De Q-Academy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie. De Q-Academy kan evenmin aansprakelijk gehouden worden in geval van overmacht.

5. De Wederpartij vrijwaart de Q-Academy tegen alle vorderingen van derden die – direct of indirect – verband houden met, of voortvloeien uit, de tussen de Q-Academy en de Wederpartij bestaande rechtsbetrekking.

Artikel 9. Intellectuele eigendomsrechten

1. Tenzij anders overeengekomen, komen alle rechten waaronder het auteursrecht, merkenrecht etc., op het door de Q-Academy in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met of aan de Wederpartij ter beschikking gestelde materiaal, toe aan de Q-Academy (of, indien van toepassing, haar licentiegevers). Hieronder vallen nadrukkelijk de rechten met betrekking tot trainingsmateriaal, documentatie, analyses, rapporten, software, apps, presentaties, video’s, e-learning materiaal en voorstellen.

2. De Wederpartij heeft slechts een recht van gebruik van de genoemde documenten en andere materialen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt. De Wederpartij is niet bevoegd om zonder toestemming van de Q-Academy de genoemde materialen geheel of gedeeltelijk intern in haar organisatie te gebruiken of ze openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk geacht kan worden voor het doel zoals dat in de opdracht is geformuleerd.

3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten uit het materiaal te verwijderen of te wijzigen, daaronder begrepen aanduidingen omtrent het vertrouwelijke karakter en geheimhouding.

4. Evaluaties en beoordeling resultaten van de Wederpartij aan de Q-Academy zijn eigendom van de Q-Academy.

5. Bij overtreding van de bepalingen van dit artikel, is de Wederpartij een schadevergoeding van € 10.000,00 verschuldigd per inbreuk, waarbij de Q-Academy zich het recht voorbehoudt om de werkelijk geleden schade te verhalen indien deze hoger zou liggen. Tevens zal een bijkomende schadevergoeding van € 2.500,- per dag verschuldigd zijn zolang de overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door de Q-Academy.

Artikel 10. Privacy

1. De gegevens van de Wederpartij worden door de Q-Academy geregistreerd en gebruikt om de Wederpartij op de hoogte te houden van het aanbod van diensten en producten van de Q-Academy. Indien de Wederpartij niet op de hoogte gehouden wenst te worden kan de Wederpartij dit schriftelijk dan wel via e-mail aan de Q-Academy kenbaar maken.

2. De evaluaties en beoordelingsresultaten van de Wederpartij aan de Q-Academy worden door de Q-Academy geregistreerd en gebruikt voor promotionele doeleinden. De gegevens van de Wederpartij worden hiertoe vooraf beperkt geanonimiseerd. Indien de Wederpartij volledige anonimiteit wenst kan de Wederpartij dit schriftelijk dan wel via e-mail aan de Q-Academy kenbaar maken. De Q-Academy zal hieraan gehoor geven.

3. De Q-Academy respecteert de privacy van de Wederpartij en gaat vertrouwelijk om met de gegevens van de Wederpartij, rekening houdende met de bepalingen van de Privacywet (Wet van 8 december

1992). Behoudens ingeval van wettelijke of gerechtelijke verplichtingen, zal de Q-Academy deze gegevens niet aan derden verstrekken.

Artikel 11. Overige bepalingen en geschillen

1. De Wederpartij verbindt zich ertoe om tijdens de looptijd van de overeenkomst alsmede gedurende een periode van één jaar na afloop daarvan noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks werknemers van de Q-Academy of anderszins ten behoeve van de Q-Academy werkzame personen in dienst te nemen of er een zelfstandige samenwerking mee aan te gaan. Bij overtreding van dit verbod is de Wederpartij een schadevergoeding verschuldigd van € 10.000,- per inbreuk, waarbij de Q-Academy zich het recht voorbehoudt om de werkelijk geleden schade te vorderen indien deze hoger zou liggen. Tevens zal een bijkomende schadevergoeding van € 2.500,0 per dag verschuldigd zijn, zolang de overtreding voortduurt na kennisgeving daarvan door de Q-Academy.

2. Indien één of meerdere clausules van deze algemene voorwaarden nietig zouden zijn, blijven de overige onverminderd gelden.

3. Op alle overeenkomsten tussen de Q-Academy en de Wederpartij waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Belgisch recht van toepassing.

4. Alle geschillen die tussen de Q-Academy en de Wederpartij mochten ontstaan en waarover niet in onderling overleg een oplossing kan worden bereikt, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de plaats van vestiging van de Q-Academy.